Regulamin Serwisu i Usług

REGULAMIN SERWISU I USŁUG  MIND-WAY.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego Mind-Way.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.
Sprzedającym jest Mind Way sp. z o. o., wpisana do KRS pod numerem 0000627884, zarejestrowana pod adresem: ul. Kołobrzeska 15a, 60-418 Poznań REGON: 364925428, NIP: 7811930831
zwany także „Sprzedawcą”.
Kontakt: kontakt@mind-way.pl tel: + 48 503 97 48 43
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący, Uczestnik) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
3. Przedmiot transakcji – Produkty i Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Produktów i Usług nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Produkt – dostępne na Stronie Internetowej rzeczy ruchome oraz własność intelektualna, których dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów i usług: Szkolenie, Warsztat, Spotkanie, Konsultacja Indywidualna lub Grupowa, Usługa e-biznes.
6. Produkty dodatkowe i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mind-way.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Sprzedawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.mind-way.pl oraz internetowe linki prowadzące do strony
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
3. Zakup Produktu jest równoznaczny ze zgodą warunki niniejszego Regulaminu.
4. Mind Way sp z oo zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia ze względów organizacyjnych.

5. Dla serwisu internetowego obsługiwanego przez  Mind Way sp. z oo http://taniewycieczkisharm.pl Regulamin zakupów zamieszczony jest na stronie http://taniewycieczkisharm.pl/regulamin/ i jest regulaminem obowiązującym dla zamówień w ramach tego serwisu internetowego
§ 3 Składanie i realizacja zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową oraz powiązane strony społecznościowe.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienia są przyjmowane poprzez system płatności Przelewy24.
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz oraz dokona płatności w systemie Przelewy24.
6. Poprzez wypełnienie formularza oraz dokonanie płatności w systemie Przelewy24 Klient potwierdza zapoznanie się ze szczegółowym opisem Produktu, regulaminem świadczenia usług szkoleniowych, Regulaminem Sprzedającego, a także że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. Kupujący otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia i uzupełni niezbędne dane.
8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

§ 4 Zasady świadczenia Usługi Szkolenia
1. Przez Szkolenie uznaje się Szkolenie, Warsztat, Spotkanie, Konsultację Indywidualną lub Grupową
2. Zakup Szkolenia następuje poprzez dokonanie płatności przelewem na konto sprzedającego albo przez system płatności Przelewy24 zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.
3.Prawa i obowiązki Uczestnika:
a. Uczestnik Szkolenia ma prawo do:
· odpowiednich warunków miejsca szkolenia określonych w opisie Produktu na Stronie Internetowej
· otrzymania materiałów szkoleniowych w formie drukowanej lub mailowej,
· otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w Szkoleniu, jeśli opis Produktu zawiera wydanie certyfikatów
· rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu i zwrotu wpłaty najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia podanym w opisie Produktu
b. Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do:
· poszanowania osób oraz prowadzącego Szkolenie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami
· poszanowania mienia udostępnionego na czas Szkolenia
· zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa w pomieszczeniu szkoleniowym i miejscach przyległych
4. Za nieprzestrzeganie zasad i obowiązków wymienionych w pkt. 2 Sprzedający lub prowadzący szkolenie ma prawo w imieniu Sprzedającego odmówić uczestnikowi dalszego udziału w Szkoleniu bez zwrotu kosztów Szkolenia.
5. Prawa i obowiązki Sprzedającego
1. Sprzedający organizuje z należytą starannością Szkolenie zgodnie z ofertą przedstawioną na Stronie Internetowej.
2. Sprzedający zapewnia możliwość oceny Szkolenia w postaci anonimowej ankiety ewaluacyjnej – wypełnianej pisemnie na zakończenie Szkolenia lub drogą elektroniczną poprzez anonimowe ankiety on-line po zakończeniu Szkolenia.
3. Organizator Szkolenia zapewnia profesjonalną i kompetentną kadrę do realizacji programu Szkolenia oraz materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia.
4. Organizator Szkolenia zapewnia materiały dla uczestników stanowiące podsumowanie treści Szkolenia – wręczane w trakcie szkolenia lub przesyłane po zakończeniu Szkolenia na adres e-mail.
5. W przypadku wystąpienia przyczyn losowych lub zbyt małej liczby osób zainteresowanych szkoleniem Sprzedający ma prawo do zmiany terminu Szkolenia lub odwołania Szkolenia.
6. W przypadku odwołania Szkolenia informuje o tym fakcie Klienta. Informacja dotycząca odwołania terminu Szkolenia przesyłana jest na adres e-mail Klienta lub przekazywana telefonicznie. Organizator ustala nowy termin szkolenia, o czym informuje klienta.
7. Sprzedający ma prawo do przekazania Uczestnikom oprócz materiałów szkoleniowych również materiałów reklamowych partnerów i sponsorów Szkolenia.
8. Poprzez wzięcie udziału w Szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku przez Sprzedającego dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Sprzedającego, w tym jego ofertą handlową.
6. Reklamacje
1. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać poprzez email: kontakt@mind-way.pl w formie pisemnej listem poleconym na adres firmy najpóźniej w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) nazwę/imię i nazwisko Uczestnika;
b) adres siedziby/zamieszkania Uczestnika szkolenia;
c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
e) oczekiwania Uczestnika
4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Sprzedającego informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana (mailowo oraz poczta tradycyjną) na adres wskazany przez Uczestnika.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w §5 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z
nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu.
7. Własność i prawa autorskie
1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Sprzedającego można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedającego.
§5 Ochrona danych osobowych
1. Sprzedający w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
2. Sprzedający prowadzi bazę danych Użytkowników Usług zgodnie z prawem i ustawą o RODO, szczegółowa Polityka Prywatności zamieszczona jest pod linkiem Polityka Prywatności.
3. Administratorem bazy danych Użytkowników Usługi jest firma Mind-Way sp z o o z siedzibą w Poznaniu.
4. Zapisanie danych osobowych, ich wykorzystywanie i przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
6. Wyrażenie zgody polega na udostępnieniu danych osobowych poprzez złożenie Zamówienia lub po „kliknięciu” myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.
7. Sprzedający wykorzystuje informacje o Użytkownikach Usługi w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celach kontaktu i marketingowych.
8. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora z prawem udostępniania partnerom i sponsorom i osobom je reprezentującym oraz podmiotom współpracującym ze Sprzedającym, wyłącznie w celu realizacji Usługi.
9. Klient wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w Serwisie, oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania oraz rezygnacji.
10. Rezygnację oraz wypisanie z bazy danych osobowych można zgłosić poprzez email: kontakt@mind-way.pl.
§6 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Internetowej na czas nieokreślony.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi.
6. Każdy Klient korzystający z Usługi oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.